Mateřská škola Sluníčko
 

Školné a stravné

Školné (úplata za vzdělávání)

Pro školní rok  2018/2019 byla stanovena částka 500.-,- Kč/ měsíc za celodenní docházku. Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Příklad: Za měsíc září 2018 povinnost uhradit 500,- Kč nejdéle do 15. září 2018 na účet mateřské školy: 488514389/0800 (od května 2018 měníme variabilní symboly dětí, v souvislosti s GDPR již nepoužíváme jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, ale nově přidělené číslo ke každému dítěti, s nímž jsou rodiče písemně seznámeni proti podpisu. Písemné oznámení s přiděleným číslem obdrží nově přijaté děti na třídních schůzkách dne 6. září 2018 od 16:15 hodin. Děkujeme za pochopení a spolupráci). Vzdělávání předškoláků (to znamená -dětí, které dovrší do 31.8. 2018 5 let a více) je od 1.9. 2017 povinné a  poskytuje  se bezúplatně. 
Pro platbu doporučujeme  zadat trvalý příkaz k úhradě na 10 měsíců. 
O letních prázdninách vybíráme úplatu u dětí, které navštíví MŠ částku pouze za 1 měsíc. U dětí, které MŠ v době letních prázdnin nenavštíví ani jednou, nevybíráme nic. Na další školní rok se částka za úplatu znovu stanovuje dle skutečných nákladů předchozího roku. Lze také zaplatit jednorázově celou částku na celý školní rok najednou či případně se domluvit o zaplacení v hotovosti v kanceláři ekonomky ve 2. podlaží.

Příspěvek na kulturní fond pro děti bude činit ve školním roce 2018/2019  částku 800.-Kč za dítě na celý školní rok a je splatný na číslo účtu 30015- 488514389 /0800, variabilní symbol je přidělené číslo dítěte. Použití finančního prostředku bude pro školní rok 2018/19 projednáváno s rodiči na třídních schůzkách dne 6. září  od 16:15 hodin.  Z fondu jsou hrazeny všechny divadelní představení pro děti, Mikulášská nadílka, drobné odměny pro děti u příležitosti karnevalu, Dne dětí, Sluníčkový den, pamětní knihy pro předškoláky ad. Seznam akcí s termíny najdete zde na webu v části Info pro rodiče- Důležitá data.

Stravování

V mateřské škole Sluníčko je stravování zajištěno firmou Scolarest, která si platby vybírá a zajišťuje sama. 
Podmínkou pro stravování je vyplnění přihlášky ke stravování, kterou obdržíte od vedoucí kuchařky. Každý strávník má v počítači zřízeno osobní konto. Rodič si zajistí trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Scolarest, jehož číslo dostane na přihlášce ke stravování zároveň s přiděleným variabilním symbolem strávníka. Konzumace se odečítá poslední den v měsíci z částky poukázané na stravovací konto. Vždy k 5. dni v měsíci musí mít strávník na kontě minimálně 750.-Kč (při celodenním stravování). Ceny stravování: 7,- Kč ranní svačina, 20,- Kč oběd, 7,- Kč odpolední svačina. Nezaplacení finančních prostředků za stravování i za úplatu za vzdělávání jsou po písemném upozornění důvodem k vyloučení dítěte z docházky. Vedoucí stravování Scolarestu v Milovicích sídlí v ZŠ Juventa a přímo v budově MŠ ji zastupuje v dopoledních hodinách  vedoucí kuchařka p. Lenka Šnajdrová ve 2. podlaží v hlavní kuchyňce.